BL - 39 பாடல் புத்தகங்கள்

mwptpg;G : CALS-d; vOj;Jg;g+h;t mDkjpapd;wp ,e;jg; ghlq;fs; Xerox, Scan, CD Kjypa ve;j tifapYk; efy; vLf;f Ntz;lhk; vd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpwPh;fs;
ghly;; Gj;jfq;fs;
(NahG cd;djg;ghl;L)
A ghly; Gj;jfq;fspd; mwpKfk;
                   gioa Vw;ghl;by; cs;s Gj;jfq;fspy; 5 Gj;jfq;fs; ghly; Gj;jfq;fs; vd miof;fg;gLfpwJ.  vgpNua gioa Vw;ghl;by; ghly; Gj;jfq;fs; “NfJgpk;” (mh;j;jk; – vOj;Jf;fs;) vd;w gphptpy; fhzg;gLfpwJ.  fpNuf;f nkhop gioa Vw;ghl;by; (nrg;Jtrpe;J) Gdpj vOj;Jf;fs; (Hagiographa) vd;W  vOjg;gl;bUf;fpwJ.  ghly; Gj;jfq;fs; vdg;gl;l gphptpy; NahG rq;fPjk;> ePjpnkhopfs; gpurq;fp> cd;djg;gh;L Mfpa Gj;jfq;fs; mlq;fpAs;sd.  ,itfspy; NahG> ePjpnkhopfs;> gpurq;fp Mfpa Gj;jfq;fs; Qhd ,yf;fpaq;fs; vdf; fUjg;gLfpwJ.  rq;fPj Gj;jfk; Qhd ,yf;fpa Gj;jfk; vdf; fUjg;gltpy;iy.  vdpDk; mjpy; mlq;fpas;s rq;fPjq;fspy; gy (rq;. 1> 14) Qhd ,yf;fpa Gj;jfq;fs; vd tiuaWf;fyhk;  cd;djg;ghl;L Gj;jfk; $l Qhd ,yf;fpaq;fspd; rpy rpwg;gk;rq;fis cilajhf tpsq;FfpwJ.
 1. Qhd ,yf;fpaq;fspd; rpwg;gk;rq;fs;
 
 • Qhd ,yf;fpaq;fs; tho;tpy; filgpbf;f Ntz;ba gapw;rpfisf; nfhz;Ls;sJ. nghJthf ,e;j ,yf;fpaq;fs; ,];uNty; ,isQh;fis jiyikj;Jtj;jpy; gapw;rp nfhLf;f vOjg;gl;Ls;sJ.
 • Qhd,yf;fpak; xU kdpjd; KOikahf NjtidNa rhh;e;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gij tpsf;FfpwJ.
 • Qhd ,yf;fpak; gilg;G ,iwapaiy typAWj;JfpwJ
 • vy;yh Qhd ,yf;fpaq;fSk; Njt Mtpapdhy; mUsg;gl;lit MFk;.
Fwpg;G :  khzth;fs; ,e;jg; ghlq;fisg; gbg;gjw;F Kd; Ntjhfkj;jpd; xt;nthU Gj;jfq;fisAk; ,UKiw ed;F thrpf;f Ntz;Lk;.
NahG
 
vOjpatUk; fhyKk;
 
                ,e;j Nahgpd; Gj;jfNkh my;yJ Ntjhfkj;jpy; kPjpAs;s 65 Gj;jfq;fNsh ,e;jg; Gj;jfj;ij ahh; vOjpaJ vd;gijj; njhptpf;ftpy;iy.  MfNt> vOjpath; ahh;? vd tifaWj;Jf; $WtJ fbdkhd xd;whFk;. ,ij vOjpath; 23 Kiw a+j nkhop nja;tPfg; ngaiug; gad;gLj;jpapUg;gjhy; ,th; a+juhf ,Uf;fyhk; vd;W fzpf;fg;gLfpwJ.
                rpyh; ,J NahG jhNd vOjpapUf;fyhk; vd;W $Wfpwhh;fs;.  ,jw;Fhpa Mjhuq;fs; Ntjhfkj;jpy; ,y;iy.  mNjhL mNef a+j Ntj gz;bjh;fSk; ,e;jf; fUj;ij Vw;Wf; nfhs;stpy;iy.  vOj;jhsiuf; Fwpj;J gy fUj;Jf;fs; fhzg;gLfpwJ.  vdpDk;> mNef Ntj gz;bjh;fs; NkhNr ,jd; vOj;jhsuha; ,Uf;fyhk; vd;W $Wfpwhh;fs;@ mjw;Fhpa ,uz;L fhuzq;fshtd:
 1. rphpahf; nkhop Ntjhfkj;jpy; NahG Gj;jfk; gQ;rhfkg; Gj;jfj;jpw;F mLj;J tUfpwJ.
 1. Fk;uhd; Njhw;RUspy; NahGTk;> gQ;rhfkq;fs; kl;LNk gypNah: vgpNua vOj;jpy; fhzg;gLfpwJ.
                ,Ug;gpDk;> NahG Gj;jfj;jpd; Mrphpaiuj; njspthff; $WtJ kpfTk; mhpjhdjha; fhzg;gLfpwJ.  ekf;F vOjpath; ,d;dhh; vd;W mwpahjjpdhy; ,e;jg; Gj;jfk; ve;jf; fhyj;jpy; vOjg;gl;lJ vd;gijf; fzpg;gJk; fbdkhd xd;whFk;.
Gj;jf / E}y; jiyg;G ngah;
 
                ,e;jg; Gj;jfj;jpd; ngah; ‘NahG’ vd;W nkhrhul;bf; kw;Wk; nrg;Jtrpe;J gpujpfspy; Fwpf;fg;gl;Ls;sJ.  ,Ug;gpDk; ehyhtJ E}w;whz;by; yj;jPd; ghi\apy; ntspaplg;gl;l Ntjhfkj;jpy; “ypgh; NahG” (“Liber Job” mh;j;jk; “NahGtpd; Gj;jfk;”) vd;W Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ.
tuyhw;Wr; rhd;WfSk; fhyq;fSk;
 
                NahGtpd; G];jfj;jpy; vOjg;gl;Ls;s rk;gtq;fs; vg;nghOJ eilngw;wJ vd;gJ ekf;Fr; rhpahfg; Gydhftpy;iy.  ,Ug;gpDk;> fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s fhuzq;fspd;gb ,J fpwp];JTf;F Kd; ,uz;lhapuk; Mz;Lfspy; rk;gtpj;jpUf;fyhk; vdf; fUjg;gLfpwJ. 
 • ,jpy; nfhLf;fg;gl;Ls;s ngah;fs; fp.K. 2000 Mz;LfSf;Fg; nghUj;jkhff; fhzg;gLfpwJ. WF Albright vd;w Ntj gz;bjh; ,jpy; nfhLf;fg;gl;Ls;s ngah;fshd Nrhg;ghh;> gpy;jhj;> vypg;gh]; Mfpa ngah;fis itj;J ed;whf Muha;r;rp nra;J ,k;KbT nra;Js;shh;.
 • NahGtpd; Gj;jfk; me;j ehl;fspy; cs;s fpof;fj;jpa ,yf;fpaq;fis xj;jpUf;fpwJ.
 • rNgaUk;> fy;NjaUk; nfhs;isabf;Fk; Fk;gyhfj; jphpe;jJ ,e;jg; Gj;jfj;jpd; Kjy; mjpfhuj;jpy; $wg;gl;Ls;sJ. MfNt> mth;fs; epiyahdf; FbapUg;Gfs; itj;J thoj;Jtq;fpa fhyj;jpw;F Kd;gjhf NahG G];jfk; vOjg;gl;bUf;f ntz;Lk; vd fUjg;gLfpwJ.
 • NahG G];jfk; Kw;gpjhf;fspd; eltbf;iffis ntspg;gLj;jpapUf;fpwJ. vLj;Jf;fhl;lhf> NahG FLk;gj;jpd; jiytuhdjhy; gypfisg; gypapl;lhh;.  NahG-Tf;fpUe;j rk;ghj;jpaq;fshfpa ke;ijfs;> ahTk; ,];uNtypd; Kw;gpjhf;fshfpa Mgpufhk; (Mjp. 12 : 16@ 13 : 2) ahf;NfhG (Mjp. 30 : 43 @ 32 : 5) MpfNahiu xj;jpUf;fpwJ.  MfNt> NahG Gj;jfj;jpy; vOjg;gl;Ls;s rk;gtq;fs; Kd;Ndhh;fs; ,Ue;j fhyq;fspNy ele;J epiwNtwpait vd fUjg;gLfpwJ.
Fwpg;G :  “NahG” (ahRg; – vgpNua nkhopapy;) vd;w ngah; Mjpahfkk; 46 : 13-y; Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ.  NahG Gj;jfj;jpy; nfhLf;fg;gl;Ls;s NahGtpd; Fzeyd;fs; Mjp.46 : 13-y; nfhLf;fg;gl;Ls;s NahGtpypUe;J NtWgl;Lf; fhzg;gLfpwJ.  ,uz;L NtWgl;l NahGtpd; ngah;fs; fhzg;gLfpwJ  Vndd;why;> vgpNua nkhopapy; ,e;j ,U “NahG” vd;w ngah;fSila vOj;Jf;fSk; NtWgl;Lf; fhzg;gLfpwJ.
NahG Gj;jfj;jpd; RUf;fk;
 
                NahG kpFe;j IRthpathDk; ePjpkhDkha; ,Ue;jhh;.  mth; jd;Dila gps;isfSf;Fhpa ghtq;fSf;fhf gypapl;Lk; te;jhh;.  ,Ug;gpDk;> rhj;jhd; mth;Nky; Nehf;fkhfNt ,Ue;jhd;.  NahGtpy; ve;jtpjkhd ghtk; fhzg;glhtpl;lhYk;> mtiur; Nrhjpf;f Mz;lth; rhj;jhDf;F mDkjp nfhLj;jhh;.  MfNt> ve;nje;j topfspy; NahGitj; Jd;gg;gLj;j KbANkh me;j topfspy; vy;yhk; rhj;jhd; mtiu Ntjidg;gLj;jpdhd;. NahGtpd; kidtp$l mtiuf; Nfyp nra;jhs;.  NahG gLk; cgj;jputj;ijg; gw;wpf;Nfs;tpg;gl;l mtUila ez;gh;fs; mtUf;F MWjy; nrhy;y mthplk; te;jhh;fs;. mtUf;F MWjyhd thh;j;ijfs; nrhy;tjw;F khwhf mth;fs; vjphpilahf mtiu Ntjidg;gLj;jpdhh;fs;.  NahG mth;fSila Nfs;tpfSf;Fg; gjpy; $wpdhNu jtpu mtUila tpRthrj;jpypUe;J jsh;e;J NghfNt ,y;iy.  ePjpapdpkpj;jk; mth; Jd;gg;gl;ljpd; tpisthf Njtd; mtiu ,ul;bg;gha; MrPh;tjpj;jhh;.
NahG Gj;jf ciufspd; RUf;fk;
 
 1. NahGtpd; ez;gh;fSila Ngr;Riufs;
 
 • vypg;gh]pd; Ngr;Rfspd; rhuhk;rq;fs; (mjpfhuk; 4> 5> 15> 22)
            
     Fw;wkpy;yhky; mope;jtd; cz;Nlh?  rd;khh;f;fh; mjk; gz;zg;gl;lJ vg;Ngh? ,ij epidj;Jg; ghUk;> vd;w ciuahlNyhL $l vypg;gh]; jdJ Ngr;irj; njhlq;Ffpwhh;.  NahG mwpf;ifnra;J tpl;Ltplhj ghtq;fs; mtUf;Fs; ,Ug;gjpdhy;jhd; mth; ,t;tpjkhfj; Jd;gg;gLfpwhh; vd;W vypg;gh]; epidj;jhh;.  vypg;gh]; mtUila jj;Jtj;ij mtUila jdpg;gl;l fz;Nzhl;lj;jpYk;> mDgtj;jpYkpUe;J $wpdhh;.  NahG jd;Dila tho;f;ifapy; Fw;wkpy;yhjtuh apUe;jhYk;> VjhfpYk; rpy> ghtq;fs; mtUf;Fs; ,Uf;Fk; vd;gjpdhy;jhd; mth; f\;lg;gLfpwhh; vd;W vypg;gh]; epidj;jhh;.  ahuhapDk; Jd;gg;gl;lhy; mth;fs; jq;fSila ghtq;fspdhy;jhd; mij mDgtpf;fpwhh;fs; vd;gijNa vypg;gh]; ek;gpapUe;jhh;.  Vndd;why;> ghtk;jhd; Jd;gj;ijf; nfhz;L tUfpwJ (NahG 4 : 7> 9).  vdNt>vypg;gh]; NahG Mz;ltiuj; Njb mtUila ,Ujaj;ijr; rhpgz;z Ntz;Lk; vd mwpTiu $wpdhh; (5 : 8-16).
 • gpy;jhjpd; Ngr;Riufs; (mjpfhuk; 8> 18> 25: 1 – 6)
            
     NahGtpd; ez;guhd gpy;jhj;Jk; NahG nka;ahfNt ghtk; nra;jpUf;ff; $Lk;.  MfNtjhd; ,e;jj; Jd;gj;jpw;Fg; ghj;jputhdhapUf;fpwhh; vd;gij cWjpaha; ek;gpdhh; (8 : 2 -4).  mth; NahGtpd; KOf; FLk;gKk; ghtj;jpw;Fs;shdth;fs; vd;W ek;gpdhh;.  Jd;gk; vd;gjpd; jj;Jtk; NahGtpd; ez;guhd gpy;jhj;Jf;F “guk;giuahd gof;ftof;fq;fspd; gbAk;” vypg;ghrpw;F “mDgtj;jpd;” mbg;gilapNyAk; fhzg;gl;lJ.  NahG jd;Dila ghtq;fis tpl;Ltpl;lhy; re;Njh\j;ijAk;> nropg;igAk; kWgbAk; ngw;Wf; nfhs;thh; vd;gjhfg; gpy;jhj; epidj;jhh;.
 • Nrhg;ghh; vd;gthpd; Ngr;Riufs; (mjpfhuk; 11> 20)
            
     NahG kha;khyf;fhuUk;> ghtpAk; vd;W Nrhg;ghh; jPh;khdpj;jhh;.  mth; NahGtplk;> “ck;Kila jz;lid ePh; ngw Ntz;ba jz;lidf;Fk; FiwthfNt cs;sJ” vd;W $wpdhh; (11 : 6).  cz;ik ntspg;gLkhdhy; NahG jd;Dila ez;gh;fs; mtiug;gw;wp vz;Ztijtpl Nkyhd ngUk; ghtpahf tpsq;Fthh; vd;W Nrhg;ghh; epidj;jhh;.  MfNt> Nrhg;ghh; NahG ,t;tpjkhf ghLfis mDgtpf;f Ntz;bath;jhd; vd;W vz;zpdhh;.
 • vyp$ vd;gthpd; Ngr;Riufs;
            
     vyp$Tf;F NahGtpd; kw;w ez;gh;fs; mtUila ghtq;fisf; Fwpj;Jj; njsptpj;Jf; $whjjpdhy; mth;fNshL Nfhgk; %z;lJ. vyp$ Njtd; ePjpguh; vd;W $wpdhh;.  Njtd; kdpjd; kd ngyKs;stdhf khwNt mtid ,t;tpjkhf Nrhjidf;Fs;shf Mo;j;Jfpwhh; vd vyp$ fUjpdhYk; NahG jd; ghtj;Jf;fhfNt rpl;rpf;fg;gLfpwhh; vdj; jPh;khdpj;jhh;.  MfNt> NahG Mz;ltiu epe;jpg;gijtpl mtiuf; fdk;gz;z Ntz;Lk; vd;W $wpdhh; (32 : 1 – 33 : 33).
 1. NahGtpd; Ngr;Riufs; (mjpfhuq;fs; 6 7@ 9 10@ 12 14@ 16 17@ 19> 21 Kjypad)
 
            3-tJ mjpfhuj;jpNy NahGtpd; Kjy; ciuahly; (mtUila KiwapLjNy) mtUila ez;gh;fs; Ngrf;$ba jUzj;ij tpistpf;fpwJ.  NahG jd;Dila #o;epiyfisg; ghh;j;J> jhd; ,e;j cyfj;jpy; gpwthjpUe;jhy; eykhapUf;Fk; vd vz;zpdhh;.  ,J ,ayhJ vd;w fhuzj;jhy; 6-tJ mjpfhuj;jpNy jd;idf; nfhy;Yk;gb Mz;lthplk; KiwapLfpwijg; ghh;f;fpNwhk;.  NahG %d;whk; Kiw NgRk;NghJ jd;Dila kuzj;jpw;Fk; Nkyhf jhd; xU Fw;wkw;wtd; vd;gJ ep&gpf;fg;gl (9 : 2 – 3) tpUk;Gfpwhh;.
            NahGtpd; tpUg;gKk; mth; Mz;ltNuhNl jd;Dila ePjpahd fhhpaq;fisf; Fwpj;Jk;> jd;Dila kuzj;jpw;F Kd; ePjpahd fhhpaq;fis Mz;lth; nra;a Ntz;Lk; vd;Wk;jhd; ed;fhk; Kiwahf NgRfpwhh; (13 : 3> 16 – 19@ 14 : 13-17).
            mtUila Ie;jhk;> Mwhk; Kiwahd ciuapNy jdf;Fk; Mz;ltUf;Fk; eLthf xU gl;rghjkw;w eLth; xUth; ,Ue;J ,tUila fUj;Jf;fis Mz;lthplk; $w Ntz;Lk; vd;Wk; tpUk;gpdhh; (16 : 18-22@ 19 : 25-27).  NahG jhd; Fw;wkw;wth; vd;Wk; jd;Dila ek;gpf;if fh;j;jh; Nky; ,Uf;fpwJ vd;Wk;> jdf;Ff; fh;j;jh; ,e;j cyfj;jpy; ed;ikiaf; fhzr; nra;ahtpl;lhYk;> epr;rak; ed;ik nra;thh; vd;gjpy; cWjpahapUe;jhh;.  mth; VohtJ Kiwahf NgRk;NghJ   Jd;khh;f;fh;fs; kfpo;r;rpahf ePz;l ehl;fs; tho;tijAk; (21 : 7-26) mNjhL mth;fs; kpFe;j khpahijAld; [Ptpj;Jg; NghtJkhd cyf epajpfisf; Fwpj;Jg; Ngrpdhh;. ,jdhy; NahG Mz;ltUila epahaj;ijf; Fwpj;Jf; Fog;gkile;jhh;.
            vl;lhtJ Kiwahf NahG Mz;ltUila ePjp epahaq;fspy; Ghpa Kbahj fhhpaq;fs; (Gjph;fs;) fhzg;gLfpwijf; ftdpj;jhh; (24 : 2-21).  ,Ug;gpDk; NahG Ghpahj ,e;jg; Gjph;fisAk; Njtd; tpsf;fpf; fhl;Lthh; vd;gjpy; cWjpahapUe;jhh;.  jd;Dila ePjpia Njtd; kWjypj;J tpl;lhh; vd;gij (27 : 2-4) –Mk; trdq;fspy; xd;gjhtJ Kiwahfg; NgRfpwhh;.  vg;gbahapDk; mth; Jd;khh;f;fiuAk; epahae; jPh;f;fpwhh; vd;gJ GydhfpwJ (27 : 13-23).
            gj;jhtJ Kiwahf>NahG Qhdj;jpd; mbg;gilapy; ftpij xd;iw mikf;fpwhh;.  ,jpy; mth; cyfj;jpd; gpur;ridfisAk; cyfj;jpd; fhhpaq;fisj; jPh;T fhZtjw;F kdpjDf;Fg; NghJkhd Qhdk; ,y;iy vd;Wk; Njtd; xUtUf;Nf ,jw;Fhpa Qhdk; cs;sJ vd;Wk; $Wfpwhh; (28 : 20-28).  jdf;F Njtd; mUspapUe;j MrPh;thjq;fis vz;zpg; ghh;j;jNjhL (29 : 1 – 25) jdf;F tpNuhjkha; vOk;gpdth;fisf; Fwpj;Jk; Gyk;Gfpwhh; (30 : 1 – 15)  Mz;lth; mtiuj; njhl;lhh; vd;Wk; mtUila $g;gpLjYf;Fg; gjpy; nfhLf;f kWj;Jtpl;lhh; vd;Wk; $Wfpwhh; (30 : 16 – 26).
III        NjtDila Ngr;rpd; rhuhk;rq;fs;
 
        Mz;lth; mtUila Qhdj;ijAk;> rh;thjpfhuj;ijAk; ePjp epahaq;fisAk; gw;wp NahGld; Ngrpdhh;.  Njtd; ,e;j cyfj;ijg; gw;wp $Wk;NghJ epj;jpakw;w tho;Ts;s xU kdpjdhy; Mz;ltUila elj;ijfisAk; nray;fisAk;> eph;thfj;ijAk; fzpf;f KbahJ vd;Wk; $wpdhh;.  Njtd; NahGtplk;> “eP vd;id tpl QhdthNdh?” vd;Wk; tpdtpdhh; (38 : 4 – 40 : 2)
 1. IV. Njtdplk; NahGtpd; ,Wjpahd gjpy;
 
        NahG Mz;ltUila ePjp elj;ijfisAk;> ty;yikiaAk; Nfl;NghJ mtd; jd;idj; jhNd NjtDf;F Kd;ghfj; jho;j;jpdhh; (40 : 3 – 5).  mth; Mz;ltNuhL jh;f;fk; gz;ZtjpypUe;J kde;jpUe;jpdhh;. (42 : 1 – 6).  NahGtpd; GJ tpRthrk; czh;r;rpa+l;lg;gl;lJ.  mJ  kdpj czh;Tfshy; my;y@ Mdhy; fh;j;jiu csg;g+h;tkhf thQ;rpj;J ftdpj;jjpdhy; khj;jpuNk.
        NahGtpd; jho;ikapd; epkpj;jkhf Njtd; mtiu ,ul;bg;gha; MrPh;tjpj;jhh;.
NahG Gj;jfj;jpy; ,iwapay; mbg;gilapyhd Nfs;tpfs;
 
 • Vd; ,e;j cyfj;jpy; jPikahdJk; Njhd;wpapUf;fpwJ?
 • Vd; NahG Jd;gg;gl Ntz;Lk;?
           ,e;j ,U Nfs;tpfSk; ,e;ehs;tiu gjpy; mspf;fg;glhj xd;whFk;.  Vd; ,e;j cyfj;jpy; jPikAk; Njhd;wpapUf;fpwJ vd;gijg; gw;wpg; ghh;g;Nghk;?
 • nghJthf> Njtd; mtUila eph;thf mikg;gpNy rpwpa jPikfisg; gad;gLj;jpg; nghpa jPikfisf; fl;Lg;gLj;Jfpwhh;.
 • Fwpg;ghf> tpRthrpfsplj;jpy; Njtd; Nrhjidfisg; gpd;tUk; Nehf;fq;fSf;fhfg; gad;gLj;Jfpwhh;.
 1. Nrhjidfs; tpRthrpfis NjtDila cjtpiaj; Njlj; J}z;LfpwJ.
 2. Jd;gq;fs; tpRthrpfisg; ngyg;gLj;JfpwJ (Nuhkh; 8 : 28)
 3. tsh;e;j tpRthrpf;F tUk; Nrhjidfs; gpw (Gjpa) tpRthrpfis MWjy;gLj;Jtjw;F Njtdhy; gad;gLj;jg;gLfpwJ.
 4. Nrhjidfs; epj;jpa [Ptdpy; gpujpgyidf; nfhz;L tUfpwJ.
 5. Nrhjid vd;gJ Njtid KOikahf ek;gpapUg;gjw;F Njtd; gad;gLj;Jk; xU NghjdhKiwahfTk; cs;sJ.
           ,e;j vy;yh topfspYk; Nrhjidfs; tpRthrpfis NjtDila mikg;G (my;yJ) eph;thfj;ijg; gw;wp fw;Wf;nfhs;s cjtp nra;fpwJ.
,uz;lhtJ ,iwapay; mbg;gilapyhd Nfs;tp ,e;j NahGtpd; G];jfj;jpy; “Vd; NahG Jd;gg;gl;lhh;?”
                ,jw;Fhpa tpsf;fk; Ntjhfkj;jpy; tpsf;fg;glhtpl;lhYk;> ,J Ntjj;jpd; fUg;nghUis mwpe;J nfhs;tjw;fhf ,Uf;fyhk;.  Nuhkh; 8 : 28-y; Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;F rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwJ vd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.  ,e;jf; nfhs;ifapd; mbg;gilapy; ,Wjpahf NahG ,uz;lj;jidahf MrPh;tjpf;fg;gl;lhh;.
rq;fPjk;
 
jiyg;Gg; ngah;
 
                vgpnua “nkhrnul;bf;” Njhy; gpujpapy; “jpy;ypk;” vdg;gLk;.  ,jd; mh;j;jk; “Jjpj;jy;” vd vOjg;gl;bUf;fpwJ.  yj;jPd; nkhopapy; “ypgh; ]hy;nkhUk;”. ,jd; mh;j;jk; “rq;fPj G];jfk;” vdg;gLk;.
vOjpNahUk; fhyKk;
 
                ,e;jr; “rq;fPj G];jfk;” gioa Vw;ghl;by; cs;s kw;w Gj;jfq;fistpl NtWgl;l xd;whFk;. fpl;lj;jl;l 1000 Mz;LfSf;F Nkyhd fhyj;jpy; ntt;NtW vOj;jhsh;fshy; vOjg;gl;l Rkhh; 150 jdpg;gl;l ghly;fs; ,jpy; mlq;fpAs;sJ. 116 rq;fPjq;fis ,aw;wpatUila ngah;fSk; mjd; tpsf;fq;fSk; rq;fPjq;fspd; Nkw;gFjpapy; vOjg;gl;Ls;sJ.  kw;w 34 rq;fPjq;fSk; nghJthf “mehkNja rq;fPjq;fs;” vd miof;fg;gLfpwJ.
                jhtPJ gy rq;fPjq;fisg; ghbdhh;.  vOj;jhsh;fSk; ghbdh;.  vLj;Jf;fhl;lhf> rhyNkhd; (rq;. 72> 127).  v];uhdhfpa Vkhd; (rq;. 88).  v];uhdhfpa Vj;jhd; (rq;. 89)>  mNjhL> Mrhg; (rq;.. 50 : 73 – 83)  vNukpah> Mg$f;> rfhpah MfpNahUk; rpy rq;fPjq;fspd; Mrphpah;fshf ,Ue;jpUf;f KbAk; vdf; fUjg;gLfpwJ.
                rq;fPjq;fspd; Nky; Fwpg;gpy; nfhLf;fg;gl;bUf;fpw tpsf;fj;jpy; rq;fPjk; 90 NkhNr vd;gtuhy; vOjg;gl;L fp.K.15-k; E}w;whz;by; ntspaplg;gl;ljhFk;.  jhtPJ (1000 fp.K) Kjy; 72 rq;fPjq;fspy; mNefkhd rq;fPjq;fis vOjpAs;shh;.   rpy rq;fPjq;fs; ghgpNyhdpd; rpiwapUg;gpw;Fg; gpwF vOjg;gl;lJ MFk;.  vLj;Jf;fhl;lhf rq;fPjk; 137.  ,J fp.K. MwhtJ (my;yJ) Ie;jhtJ-f;Fs; vOjg;gl;lit MFk;.  Mifahy; 1000 tUl fhyq;fSf;Fs; ,t;thW gy jdpg;gl;l rq;fPjq;fs; vOjg;gl;L rq;fPj G];jfj;jpy; ,lk; ngw;Ws;sd.
Ie;J tifahf njhFf;fg;gl;l vgpnua rq;fPjq;fs;
 
                vgpNua kw;Wk; Mq;fpy NtjhfKk;> gpw nkhopapy; cs;s Ntjhfkq;fSk; nkhj;jk; 150 rq;fPjq;fis cs;slf;fpAs;sJ.  Mdhy;> ,e;j rq;fPjq;fs; 5 tifahf gphpf;fg;gl;L vgpNua Ntjhfkj;jpy; njhFf;fg;gl;Lf; fhzg;gLfpwJ.  ,e;j 5 tiffSk; Ie;J Gj;jfq;fshfj; njhpa tUfpwJ.
Kjy; Gj;jfk;                –       rq;fPjk;       1 – 41
,uz;lhtJ Gj;jfk;  –       rq;fPjk;     42 – 72
%d;whtJ Gj;jfk;  –       rq;fPjk;     73 – 89
ehd;fhtJ Gj;jfk; –       rq;fPjk;     90 – 106
Ie;jhtJ Gj;jfk;            –       rq;fPjk;     107 – 150
                NkYk;> ,jpy; Kf;fpakhf fUjg;gLfpwJ vd;dntd;why; xt;nthU njhFg;gpYk; cs;s Kf;fpak;rq;fs; rpy rq;fPjq;fspy; kWgbAk; Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ.  me;j Kf;fpak;rq;fs; fPo;fhZk;tpjk; njhlh;e;J Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ.
Kjy; Gj;jfj;jpy; rq.; 14                =      ,uz;lhk; Gj;jfj;jpy; rq.; 53
Kjy; Gj;jfj;jpy; rq;. 40 : 13-17     =      ,uz;lhk; Gj;jfj;jpy; rq;. 70
,uz;lhk; Gj;jfj;jp;y; rq;. 57:7-11  =      Ie;jhk; Gj;jfj;jpy; rq;. 108:1-5
,uz;lhk; Gj;jfj;jpy; rq;.60:5-12    =      Ie;jhk; Gj;jfj;jpy; rq;.108:6-13
 
 
rq;fPjq;fspd; tuyhw;Wg; gpd;dzp
 
                rq;fPjq;fspd; jiyg;gpNy nfhLf;fg;gl;Ls;s tpsf;fq;fs; me;jr; rq;fPjq;fspd; tuyhw;Wg; gpd;dzpia tpsf;FfpwJ.  ,g;gbg;gl;l tpsf;fq;fs; rq;fPjj;jpNy ,Ue;J fpilf;Fk;NghJ ,ijg; gbg;gth; (gpurq;fpg;gth;) me;j rq;fPjq;fSf;fhd njhlh;Gfisf; fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s tuyhw;Wg; Gj;jfq;fspypUe;J njhpe;J nfhs;syhk;.
rq;.  3>     2 rhK. 15 – 18 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 4>      2 rhK. 15 – 18 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 7        1 rhK. 23 : 24-29 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 18      2 rhK. 22 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 24      2 rhK 6 : 17@ 1 ehsh. 16 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 30      1 ehsh. 21 : 1 – 22 : 1 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 34      1 rhK. 21 : 10 : 22 : 2 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 38      mNefkhf 2 rhK. 18> 19 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq; 40        mNefkhf 2 rhK. 18> 19 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 41      2 rhK. 15 : 12> 31 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 51      2 rhK. 11 – 12 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 52      1 rhK. 22 : 9 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 54      1 rhK. 23 : 15 – 23 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 55      2 rhK. 15 – 18 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 56      1 rhK. 21 : 10 – 15 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 57      1 rhK.22 : 1 – 2 (mJy;yhk;) (m)
                1 rhK. 24 vd;Nfjp cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 59      1 rhK. 19 : 11 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 60      2 rhK 8 :  8 – 13@
                1 ehsh. 18 : 9 – 12 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 61      2 rhK. 18 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 62      2 rhK. 18 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 63      2 rhK. 15 : 23 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq;. 132             2 rhK. 6> 7 @ 1 ehsh. 16 cld; njhlh;Gs;sJ.
rq; 142      1 rhK 22 : 1 – 2 (my;yJ)
                1 rhK. 24 cld; njhlh;Gs;sJ.
Fwpg;G : Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s rq;fPjq;fis tpsf;Fk;NghJ> me;je;j rq;fPjq;fspd; tuyhw;Wg; gpd;dzpiaAk; gbf;f ntz;Lk;.  ,J rq;fPjj;ijg; gw;wp KOikaha;g; Ghpe;Jnfhs;sTk; tpsf;fTk; cjtp nra;Ak;.
rq;fPjj;jpy; cs;s Nryh thh;j;ij
 
                “Nryh” vd;w thh;j;ij rq;fPjq;fspd; jiyg;Gfspy; fz;Lnfhs;s KbahJ.  gioa Vw;ghl;by; Njwpd fy;tpkhd;fs; ,ij %yg;gpujpapy; vOjg;gl;lJ vd;W fUjtpy;iy ,ijg; gpw;fhyj;jpy; rq;fPjq;fSf;F ,ir tbtk; nfhLj;J vOjpaNghJ mjDld; Nrh;j;j xU ,irf; FwpaPL thh;j;ijahFk;. (]> hp> f> k> g> j> ep> ] Nghy)
                “Nryh” vd;w thh;j;ij 71 Kiw rq;fPjq;fspYk; mNjhL 3 Kiw Mg$f; 3-Yk; fhzg;gLfpwJ.  ,jDila rhpahd mh;j;jk; njhpahJ.  ,J (Nryh) xU ,ir thapyhd thh;j;ijahf fhzg;gLfpwJ.  ,Ug;gpDk;> Ntjg; gz;bjh;fs; ,ijf;Fwpj;Jg; gy fUj;Jf;fisj; njhpag;gLj;Jfpd;wdh;.  mjpy; rpy fUj;Jf;fs; Vw;Wf; nfhs;sj; jFe;jjhfTk; fhzg;gLfpwJ. mg;gbg;gl;l rpy fUj;Jf;fs; gpd;tUkhW:
 1. “Nryh” vd;w thh;j;ij vgpnua thh;j;ij “Slh”-f;F xj;J fhzg;gLfpwJ. mjpd; mh;j;jk; “Kfq;Fg;Gw gzpjy;” ,jpypUe;J ehk; njhpe;J nfhs;tJ rq;fPjq;fis thrpf;Fk;NghJ [dq;fs; Mz;ltiuf; fdk; gz;Zk; tpjkhf Kfq;Fg;Gw jiukl;Lk; gzpe;J mtiu Muhjpf;f Ntz;Lk; vd;gjhFk;.
 1. kw;Wk; rpy Ntj gz;bjh;fs; “Nryh” vd;w thh;j;ij vgpnua %y ghi\apy; (“Sll”) mh;j;jk; “cah;j;JtJ” vd;gjhFk;. ,jpy; ehk; njhpe;Jnfhs;tJ rigahh; ghLk;NghJ rj;jq;fis cah;j;jTk;> ,irf;fUtpfspd; rj;jKk; cah;j;jg;gl Ntz;Lk; vd;gjhFk;.
                vdNt “Nryh” vd;gJ ,irf;fUtpfspd; Fwpg;G kl;LNk.  ,jpy; Ntjhfk ,iwapay; Mtpf;Fhpa #o;epiyfisg; gw;wpa fUj;ijtpl ,irf; FwpaPL vd;w mh;j;jj;Jf;F Nkyhf NtW vJTk; ,Uf;f rhj;jpakpy;iy vdyhk;.
Nkrpahtpd; rq;fPjq;fs;
 
                Ntjhfkj;jpy; rpy rq;fPjq;fs; Nkrpahtpd; rq;fPjq;fs; vd;Wk; mwpag;gLfpwJ.  Vndd;why;> mitfspy; Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];Jitg; gw;wp Kd;$l;bNa jPh;f;fjhprdkhf nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.  mtUila gpwg;G> Copak; MSik Fwpj;Jf; $Wk; ,t;tifahd rq;fPjq;fs; jhtPjpd; cld;gbf;ifia 2 rhKNtypy; mbg;gilahff; nfhz;Ls;sJ.  tpNr\khf ,e;jr; rq;fPjq;fs; fpwp];jth;fSf;F kpfTk; ,d;wpaikahjjhff; fhzg;gLfpwJ.  Vndd;why;> mitfs; ek;Kila Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; gzpfis mwptjw;Fk; toptFf;fpwJ  rq;fPjk; 2> 8> 16> 22> 23> 24> 40> 41> 45> 68> 69> 72> 89> 96 98> 102> 110> 118> 132 Kjypait Nkrpah rq;fPjq;fs; vdg;gLk;.
                Nkrpahtpd; rq;fPjq;fspy; cs;s vy;yh trdq;fSk; “Nkrpah”- itf;Fwpj;Jr; nrhy;tjpy;iy.  Mdhy; ,itfspy; cs;s rpy trdq;fs; kl;Lk; Nkrpahitf; Fwpj;Jr; nrhy;ypapUf;fpwJ.  vg;gb Nkrpahitg; gw;wp ,e;jr; rq;fPjq;fspy; tpsf;fg;gl;bUf;fpwJ vd;gijg; gh;g;Nghk;.
rq;fPjk; 2 (fpwp];J> mgpN\fpf;fg;gl;l uh[h)
 
2 : 2
mtUla mgpN\fk; – fpwp];Jtpd; uh[hPfj;ij tpsf;FfpwJ.
2 : 6
“vd;Dila uh[h” – fpwp];Jit uh[hthf Rl;bf; fhl;LfpwJ.
2 : 12
“uh[hit Kj;jk; nra;Aq;fs”; (,NaR fpwp];J uh[hjp uh[hthf ,Ug;ghh;.  gpwh; mtiu Nerpj;J Muhjpf;f Ntz;Lk;).
rq;fPjk; 8 (fpwp];J> khkpr rhaypy; mtjhpj;jth;)
 
8 : 2
“Foe;ijfSk;> ghyfh;fSk;” – Ml;rpahsh; Jjpf;fhtpl;lhYk; rpW Foe;ijfSk; fh;j;jiu kfpikg; gLj;Jk;. (kj;. 21 : 15> 16)
8 : 5
“J}jh;fspYk; rw;W rpwpatdhf;fpdPh;” – mNefkhf ,J “fpwp];Jtpd; kdpjj;jd;ik”iag; gw;wpf; $WfpwJ.  J}jh;fspYk; rw;W rpwpatuha; khdpl cUtk; vLj;J ,e;j cyfj;jpw;Ff; fpwp];J fle;J te;jhh;.
rq;fPjk; 16 (fpwp];J> caph;j;njOe;j ,ul;rfh;)
 
16 : 10
“vd; Mj;Jkhitg; ghjhsj;jpy; tpBh;” – fpwp];J khpj;j Mtpfs; nrd;w ghjhsj;jpw;Fs;Ns nrd;W mth;fSf;F jhd; kuzj;ij n[apj;Njd; vd;gij tpsf;Ftjw;fhfTk; ,jpy; vOjg;gl;bUf;fpwJ. (1 NgJU 3 : 19-20).  ck;Kila ghpRj;jthd;fspd; mopitf; fhznthl;Bh; – ,J fpwp];Jtpd; rhPuj;ijAk;> caph;j;njOjiyAk; gw;wp Fwpg;gpLfpwJ (ghpRj;jKs;sJ Y}f;fh 1 : 35@ mg;. 13 : 35-37).
rq;fPjk; 22 (fpwp];J> rpYitapyiwag;gLjy;)
 
22 : 1
vd; NjtNd> vd; NjtNd Vd; vd;idf; iftpl;Bh;.  ,J ,NaR rpYitapy; ,Ue;J nrhd;d thh;j;ijahFk; (kj;. 27 : 46).  ,J ,NaRtpd; kdpjj;Jtk;> ,e;j cyf kdpjh;fspd; ghtj;Jf;fhf khpj;jijAk; tpsf;FfpwJ.
22 : 2
“ehd; gfypNy $g;gpLfpNwd; ………………………..    ,utpNy $g;gpLfpNwd;”.  ,NaR fpwp];J rpYitapNy njhq;fp epd;w me;j 3 kzp NeuKk; me;jfhukhf ,Ue;jJ (kj;. 27 : 45).
22 : 6
“kD\uhy; mtkjpf;fg;gl;Lk; ,Uf;fpNwd;” – mth; rpYitapy; epd;wnghOJ me;j topaha;f; fle;J Nghdth;fSk; gpujhd MrhhpaDk;> fs;sDk;$l ,NaRit mtkjpj;jhh;fs;.
22 : 9> 10
,NaRtpd; fd;dpg;gpwg;G> kdpjj;Jtk; Mfpatw;iwg; gw;wp tpsf;FfpwJ.
22 : 14 – 17
Mapuk; tUlq;fSf;F Kd;dhf fpwp];Jtpd; rpYitg;ghLfs; tpsf;fg;gl;bUf;fpwJ.
22 : 21
“vd;idr; rpq;fj;jpd; thapypUe;J ,ul;rpAk;” – fpwp];Jtpd; caphg;gpd; epkpj;jk; rj;JU mtiur; rpYitapd; ghL kuzj;jpdpkpj;jk; mopf;f Ntz;Lk; vd;gjpypUe;J n[aj;ijg; ngw;Wf; nfhz;lhh;.
22 : 27 – 31
,e;j trdq;fs; fpwp];Jtpd; cyfnkq;FKs;s Mapu tUl MSifiaf; Fwpf;fpwJ. (rfhpah 14 : 16 – 21).
 
rq;fPjk; 23 (fpwp];J> ekJ gpujhd Nka;;g;gd;)
 
23 : 1
fh;j;jh; vd; Nka;g;guhapUf;fpwhh; – ,NaR ekJ ey;y Nka;g;gd; (Nka;g;gd; – vgpnua nkhopapy; jiyth;fs; vd;W fUjg;gLfpwJ).  ,NaR xUtNu cz;ikahd jiyth; Mthh;.
 
 
 
rq;fPjk; 24 (fpwp];J> Nkd;ikahd uh[h)
 
24 : 7 – 10
“kfpikAs;s uh[h” vd;W 5 Kiw $wg;gl;bUf;fpwJ.  “ahh; me;j kfpikapd; uh[h”.  mjpd; gjpy; ,NaR fpwp];J xUtNu me;j kfpikapd; uh[h.  mth; Mapu tUl murhl;rpapNy MSif nra;fpwtuhapUg;ghh;.
rq;fPjk; 40 (fpwp];J> ek;ik tpLtpg;gth;)
 
                rq;fPjk; 40 xU Nkrpahtpd; rq;fPjk;.  Vndd;why;> 40 : 6 – 8 trdq;fs; ,NaR fpwp];Jit xg;gpl;L vgpnuah; 10 : 5 – 7-,Yk; $wg;gl;bUf;fpwJ.
 
40 : 7
“,Njh tUfpNwd;” – fpwp];J cyfj;jpy; mtjhpg;gijf; Fwpj;Jf; Fwpg;gpLfpwJ.
rq;fPjk; 41 (Jd;gg;gLfpw fpwp];J)
 
41 : 9
“vd; gpuhz rpNefpjd;” – mfpNjhg;Ngy; jhtPijf; fhl;bf; nfhLj;jJ NghyNt a+jh]}k; ,NaRitf; fhl;bf; nfhLj;jhd;.  ,jpy; mfpNjhg;NgYk;> a+jh]; ,UtUNk ehd;W nfhz;L nrj;jhh;fs; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ (2 rhK. 17 : 23@ kj;. 27 : 3-5).
rq;fPjk; 45 (fpwp];J> uh[hPf jpUkzj;jpd; kzthsd;)
 
                a+j rKjhaj;jpd; uh[hPf jpUkzj;ijg; gw;wp tpsf;Ffp;wJ.  ,Ug;gpDk; Ntj gz;bjh;fs; ,ijf; fpwp];Jtpd; ,ufrpa tUiff;Fg; gpwF ,NaR fpwp];JTk; vLj;Jf; nfhs;sg;gl;l rigAkhf fhzg;glg; Nghfpw If;fpaj;jpw;F xg;gpl;Lf; $Wfpd;wdh; (1 njr. 4 : 13 – 18).
                kzthl;b ghpRj;jkhAk;> Fw;wkw;wtshAk; fhzg;gl Ntz;Lk;.  ,J tpRthrpfspd; ghpRj;jj;ijak;> mtUila tUiff;fhd Maj;jj;ijAk; Fwpf;fpwJ.
 
45 : 6
“NjtNd ckJ rpq;fhrdk; vd;Wk; epiyngw;wpUf;fpwJ” – ,e;j thf;fpak; vgpnuah; 1 : 8-Ig; nghWj;J> Njt Fkhud;> ,NaR fpwp];Jitg; gw;wpf; Fwpg;gpLfpwJ.
rq;fPjk; 68 (fpwp];J> vUrNykpd; epj;jpa MSeh;)
 
68 : 16
“fh;j;jh; ,jpNy (vUrNyk;) . . . . Njtd; vd;nwd;iwf;Fk; thrkhapUg;ghh;”. ,NaR vUrNykpypUe;J vy;yh ehSk; mij MSif nra;thh;.
68 : 18
“cd;djj;Jf;F Vwp . . . . rpiwahf;fpf; nfhz;L NghdPh;” ,e;jg; gFjpia tpsf;FtJ f\;lkhapUe;jhYk; mg;Ngh];jydhfpa gTy; vNg 4 : 8-y; ,ijg; gw;wp tpsf;Ffpwhh;.  rpYitg; ghLfSf;Fg; gpwF fpwp];Jtpd; ntw;wpiag; gw;wpf; $WfpwJ.  cd;djj;Jf;F Vwpa mth; rigapd; tpRthrpfSf;F tuq;fisg; gfph;e;jspj;jhh; vd;Wk; $WfpwJ.
 
rq;fPjk; 69 (fpwp];J> ghpRj;j Myaj;ijg; ghJfhg;gth;)
 
69 : 9
“ck;Kila tPl;ilf; Fwpj;J cz;lhd gf;jp ituhf;fpak; vd;idg; gl;rpj;jJ” – ,jpypUe;J fpwp];J   Mz;ltUila Myaj;ijf; fdk; gz;zhjth;fSf;F vd;d nra;thh; vd;gijg; gw;wp njspthfj; njhpfpwJ (Nahthd; 2 : 13 – 17).
69 : 21
mth;fs; vdf;Ff; frg;Gf; fye;j fhbiaf; Fbf;ff; nfhLj;jhh;fs;.  frg;Gf; fye;j fhb vd;gJ “Gspg;G urk;” (tpdpfh;) mJjhd; ,NaRTf;Fr; rpYitapyiwag;gl;l Neuj;jpy; nfhLf;fg;gl;lJ. (kj;. 27 : 34).
69 : 25
a+jhRf;F te;j rhgj;ijf; Fwpj;J ,e;j trdk; tpsf;FfpwJ (mg;. 1 : 16 – 20)
rq;fPjk; 72 (fpwp];J> uh[hjp uh[h)
 
                ,e;jr; rq;fPjk; mbg;gilapy; rhnyhNkhidg; gw;wpf; $WfpwJ  ,Ug;gpDk;> ,J jPh;f;fjhprdkhf Nkrpahitf; Fwpj;Jk; mtUila uh[;aj;ijf; Fwpj;Jk; nrhy;YfpwJ.
 
72 : 15
“fpwp];J ve;ehSk; Gfog;gLthuhf”
72 : 17
fpwp];JTf;Fs; vy;NyhUk; MrPh;tjpf;fg;gLthh;fs; (Mjp 12 : 3)
 
rq;fPjk; 89 (fpwp];J> jhtPjpd; rpq;fhrdj;jpd; uh[h)
 
                ,e;jr; rq;fPjk; jhtPjpd; cld;gbf;ifia epidg;g+l;LfpwJ (t. 3).  ,e;j cld;gbf;ifapd; mbg;gilapy; jhtPjpd; tpj;J (,NaRitf; Fwpf;Fk;) mtUila rpq;fhrdj;jpy; vd;nwd;Wk; MSthh; vd;W Fwpg;gplg;gl;bUf;fpwJ.
 
89 : 45
“fpwp];Jtpd; rpYitg;ghLfisf; Fwpj;J tpsf;FfpwJ”
rq;fPjk; 96 (fpwp];J tug;Nghfpw uh[h)
 
96 : 10
,NaR fpwp];J ePjpAs;s uh[hthf ,Uf;fpwhh;.  mth; kf;fis ePjpahf epahae;jPh;g;ghh;.
96 : 13
‘,NaR fpwp];JNt ,e;jg; g+kpia epahae;jPh;f;f tug;Nghfpw uh[hthf ,Uf;fpwhh;.
 
rq;fPjk; 98 (fpwp];JNt> epahahjpgjp)
                ,e;jr; rq;fPjk; Jjpapd; rq;fPjkhFk;.  ,NaR fpwp];JNt Nkrpahthf mtUila ,ul;rpg;gpdpkpj;jk; vd;Wk; Gfog;gLthh; (t. 2).
rq;fPjk; 102 (fpwp];J> vd;Wk; khwhjth;)
 
102 : 25-27
“fpwp];J epiyahdth;> Njt Fkhud;> J}jh;fSf;Fk; Nkyhdth;” vd;gijf; fhl;Lk;gbahf (vgpnuah; 1 : 10 – 12)-y; vgpnuah; Gj;jfj;jpy; ,ijg;gw;wp Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ.
rq; 110 (fpwp];J> uh[hPf gpujhdMrhhpah;)
 
110 : 1
“fh;j;jh; vd; Mz;ltiu Nehf;fp . . .”
à “fh;j;jh;”  vd;gJ “naNfhth”-Tf;Ff; Fwpg;gplg;gl;bUf;fpwJ.
à “Mz;ltiu Nehf;fp” – NkrpahTf;Ff; Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ.
                nghJthf> ,e;jr; rq;fPjk; Nkrpahtpd; uh[hPf Mrhhpaj;Jtj;ijAk; Fwpf;fpwJ. nky;fpnrNjf; uh[hthfTk;> rhNykpd; MrhhpauhfTk; ,Ue;jJNghy; ,NaR fpwp];J vUrNykpd; uh[hthfTk;> ,ul;rpf;fg;gl;l [dq;fspd; gpujhd MrhhpauhfTk; vd;Wk; fhzg;gLthh;.
rq;fPjk; 118 (fpwp];J> ,uf;fKs;s uh[h)
 
118 : 22> 23
“,e;j trdq;fs; 5 Kiw ,NaR fpwp];Jitg; gw;wp Gjpa Vw;ghl;by; Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ.  ,J a+jj; jiyth;fshy; ,NaR Gwf;fzpf;fg;gl;lijf; Fwpf;Fk; (1 NgJU 2 : 7).
118 : 25
“fh;j;jhNt ,ul;rpAk;” (Xrd;dh) – ,NaR vUrNykpy; nrd;wNghJ kf;fs; ,jidf; $wp ,NaRitg; gpd; njhlh;e;jdh;.
rq;fPjk; 132 (fpwp];J> rh;t ty;yikAs;sth;)
 
132 : 11
mg;Ngh];jydhfpa NgUJthy;  nge;njnfh];Nj ehspy; ,NaRtpd; caph;j;njOjiyAk;> guNkWjiyAk; cWjpg;gLj;jp vOjg;gl;bUf;fpwJ ,e;j trdk;.
132 : 17
“mgpN\fpf;fg;gl;lth;” vd;w thh;j;ij fpwp];Jthd Nkrpahitf; Fwpf;fpwJ.
rq;fPjq;fspy; fpwp];Jitg; gw;wpa jPh;f;fjhprd RUf;fk;
 
rq;fPjq;fs;
jPh;f;fjhprdkhf ciuf;fg;gl;l Nkrpah
Gjpa Vw;ghl;by; epiwNtWjy;
 
2 : 7
Njt Fkhud;
kj;. 3 : 17
8 : 2
ghyfh;fshy; Gfog;gLfpwhh;
kj;. 21 : 15> 16
8 : 6
vy;yhtw;iwAk; MSgth;
vgp. 2 : 8
16 : 10
kuzj;jpdpd;W caph;g;gpf;fg;gl;lth;
kj; 28 : 7
22 : 1
Njtdhy; iftplg;gl;Nld;
kj;. 27 : 46
22 : 7> 8
tpNuhjpfshy; mtkjpf;fg;gl;lhh;
Y}f;. 23 : 35
22 : 16
iffSk;> ghjq;fSk; Mzpfshy; Fj;jg;gLj;jg;gl;lJ
Nahthd; 20 : 27
22 : 18
t];jpuq;fis rPl;Lg; NghLjy;
kj;. 27 : 35 36
34 : 20
vYk;Gfs; Kwpf;fg;gLtjpy;iy
Nah. 19 : 32>33>36
35 : 11
ngha;r; rhl;rpfshy; Fw;wk; rhl;lg;gl;lhh;
khw;. 14 : 57
35 : 19
fhuzkpd;wp ntWf;fg;gl;lhh;
Nah. 15 : 25
40 : 7> 8
fh;j;jUila rpj;jj;jpy; fsp$h;e;jhh;
vgp. 10 : 7
41 : 9
rpNefpjdhy; fhl;bf; nfhLf;fg;gl;lhh;
Y}f;. 22 : 47
45 : 6
epj;jpa uh[h
vgp. 1 : 8
68 : 18
guNyhfjjpw;Fg; guNkWjy;
mg;. 1 : 9 – 11
69 : 9
NjtDila tPl;bd;Nky; gf;jp ituhf;fpak;
Nah. 2 : 17
69 : 21
frg;Gf; fye;j fhbiaf; nfhLj;jhh;fs;
kj;. 27 : 34
109 : 4
tpNuhjpfSf;fhf n[gpg;gJ
Y}f;. 23 : 34
109 : 8
fhl;bf; nfhLj;jtdf;Fg;gjpyhf NtnwhU Ms; Njh;e;njLf;fg;gl;lJ
mg;. 1 : 20
110 : 1
tpNuhjpfSf;F Nkyhf MSif nra;thh;
kj;. 22 : 44
110 : 4
epj;jpa fhykhd gpujhd Mrhhpad;
vgp 5 : 6
118 : 22
NjtDila fl;blj;jpd; %iyf;fy;
kj;. 21 : 42
118 : 26
NjtDila ehkj;jpNy tUfpwth;
kj;. 21 : 9
 
rq;fPjk; 119 d; Kf;fpaj;Jtq;fs;
 
                ,e;jr; rq;fPjq;fs; 22 gFjpfshfg; gphpf;fg;gl;L 8 trdq;fis xt;nthU gFjpfspYk; nfhz;Ls;sJ.  ,e;j xt;nthU gFjpfspYk; trdq;fs; Muk;gpf;fg;gLfpwNghJ Fwpg;gpl;l vgpnua vOj;Jf;fs; mitfspd; jiyg;gpNy nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.  vdNt> Kjy; njhFg;gpy; cs;s trdq;fs; midj;Jk; “mnyg;” vd;w vgpnua vOj;jpy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,uz;lhtJ njhFg;gpy; “Ngj;” vd;w vgpnua vOj;jpy; njhlq;fg;gl;Ls;sJ.  ,g;gbahf ,e;j rq;fPjq;fs; KOikf;Fk; jiyg;G nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.
                ,e;jr; rq;fPjk; NjtDila thh;j;ijf;Fk;> Ntj jpahdj;Jf;Fk; md;whl tho;tpy; ehSk; mij eilKiwg;gLj;Jtjw;Fk; Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fpwJ  ,jpy; NjtDila thh;j;ijf;F> fl;lisfs; gpukhzq;fs;> rhl;rpfs;> thh;j;;ij> topfs;> epahaj;jPh;g;Gfs;> fw;gidfs;> ePjp epahaq;fs;> thf;Ffs;> vdg; gy;NtW ngah;fs; nfhLf;fg;gl;bUf;fpwJ.  ,e;j thh;j;ijfs; rq;. 119 : 121> 122 Mfpa trdq;fisj; jtpu kw;w vy;yh trdq;fspYk; gad;gLj;jg;gl;bUf;fpwJ.
MNuhfz rq;fPjq;fs; (120 134)
 
                ,e;jr; rq;fPjq;fs; MNuhfz rq;fPjq;fs; vd miof;fg;gLfpwJ.  a+j Gdpj ahj;jphpfs; tUlhe;jpu gz;biffSf;fhf vUrNyik Nehf;fpr; nrd;wNghJ topapy; ghlg;gl;l ghl;Lfs; MFk;. (122 : 4).
 
rpy Fwpg;gplj;jf;f rq;fPjq;fs;
 
rq;fPjk; 105
 
                vfpg;jpNy ,Ue;j ,];uNty; [dq;fspd; tuyhw;Wr; RUf;fj;ij ,e;jr; rq;fPjj;jpy fhz;fpNwhk;.  ,];uNty; [dq;fspd; tuyhw;wpNy Njtd; mth;fis tpLjiyahf;fpdijg; gw;wp ghba rq;fPjkhFk;.
rq;fPjk; 136
 
                ,J xU ed;wp $Wjypd; rq;fPjkhFk;.  rq;fPjf;fhud; vd;WKs;s mth; fpUigf;fhf ed;wp $Wfpwhh;.  mjpy; ed;wp $Wk; thrfkhf vy;yh trdq;fspYk; “mth; fpUig vd;WKs;sJ” vd;W Fwpg;gplg;gl;bUf;fpwJ (ek; Nky; mth; itj;j fpUigf;fhf mtUf;F ed;wp $Wk;NghJ ,e;j rq;fPjj;ij ehk; gbf;fyhk;)
rq;fPjk; 139
 
                ,e;jr; rq;fPjk;  NjtDila cah;e;j gz;Gfisj; njhptpf;fpwJ.  trdk; (1-6).  mth; rh;tj;ijAk; mwpe;jth; vd;Wk; trdk; (7-12) rh;t tpahgpahapUf;fpwhh; vd;Wk;> trdk; (13 – 18)-y; rh;t ty;yikAs;sth; vd;Wk; $WfpwJ.
rq;fPjq;fspd; tpahf;fpahdk;
 
                ehk; rq;fPjq;fis tpsf;Ffpw nghOJ> tpahf;fpahdq;fspd; tpjpKiwfisg; gad;gLj;jp> ftdkhf tpsf;f Ntz;Lk;.  rq;fPjq;fis tpsf;f Ntz;ba jdpg;gl;l tjpKiwfis ehk; gpd;gw;w Ntz;Lk;.  rq;fPjq;fspd; tuyhw;Wg; gpd;dzpia mwpe;jpUe;NjhNkahdhy; tpsf;Ftjw;Fr; RygkhapUf;Fk;.  ehk; mjpd; tuyhw;Wg; gpd;dzpia mwpahjth;fNsahapd;> ehk; ftdkhf me;j trdq;fisg; gbj;J> Ghpe;Jnfhz;L> me;j trdq;fs; xU Fwpg;gpl;l trdj;jpNyNa mh;j;jj;ijf; nfhLf;fpwjh? ,y;iy cUtf mh;j;jj;ijf; nfhz;bUf;fpwjh? vd;W ghh;j;J> cUtf mh;j;jq;fisf; nfhz;bUg;gpd; cUtf mh;j;jj;ijg; Ghpe;Jnfhz;L tpsf;f Ntz;Lk;.
(vLj;Jf;fhl;L)
 
                fh;j;jhpd; gpurd;dj;jpdhy; gh;tjq;fs; nkOFNghy; cUfpw;W (rq;. 97 : 5)
                ,e;j trdj;jpy; “gh;tjq;fs; nkOFNghy; cUfpw;W” vd;gJ rpwg;G cUtfk;.
(cUtf nghUs;;) Njtdpd; ty;yikia ntspg;gLj;Jtij tpsf;FfpwJ.
ePjpnkhopfs;
 
jiyg;G
 
                vgpNua nkhopapy; “kp];Ny ];NyhNkh” (rhnyhNkhdpd; ePjpnkhopfs;) vd;Wk;> fpNuf;f nkhopapy; (LXX) “ghpNahkpaha; rhnyhNkhd;Nlh];” (rhNyhNkhdpd; ePjpnkhopfs); vd;Wk; yj;jPd; nkhopapy; “ypgh; g;uhnth;gpNahuk;” (ePjpnkhopfspd; G];jfk;) vd;Wk; vOjg;gLfpwJ.
vOjpath;
 
                a+jh;fspd; ghuk;ghpaj;jpd;gb ePjpnkhopfs; vNrf;fpah uh[hTk; mtNuhL cld;gl;lth;fshYk; vOjg;gl;lJ vd;Wk; fUjg;gLfpwJ.  Mjp rigapd;   jiyth;fs; ePjpnkhopfspd; Gj;jfk; rhnyhNkhd; vd;gtuhy; vOjg;gl;lJ vd;W fUJfpd;wdh;.
                rpy Ntj gz;bjh;fs; fUj;J a+jh;fSk;> Mjpfhy rig jiyth;fs; $wpa fUj;jpw;Fk; ,ilg;gl;lJ. ,e;j Ntj gz;bjh;fs; $WtJ ePjpnkhopfs; rhnyhNkhdhy; vOjg;gl;ljhfNth (m) rhnyhNkhdhy; Nrfhpf;fg;gl;ljhfNth ,Uf;fyhk;.  vdpDk;> vNrf;fpahTk; mtNuhbUe;jth;fSk; mitfisr; Nrh;j;J xU Gj;jfkhf njhFj;jpUg;ghh;fs;.
NyKNty; ahh;?
 
                ePjpnkhopfs; 31-k; mjpfhuk; NyKNtYf;F trdpj;Jr; nrhd;dJ: ,];uNty; (m) a+Njahehl;by; ,e;jg; ngahpy; xU uh[hTk; ,Ue;jjpy;iy.  Mdhy; rpyh; “NyKNty;” vd;gJ rhnyhNkhdpd; nry;yg; ngauhf ,Uf;fyhk; vdf; fUJfpd;wdh;.  ,e;jf; fUj;ijf; Fwpj;J ve;jtpjj; njspTk; rhpj;jpuj;jpy; Gyg;gltpy;iy.
ePjpnkhopfspd; njhFg;G
 
t.vz;.
mwpKfk;
mjpfhuq;fs;
1.
rhnyhNkhdpd; ePjpnkhopfs;
1 : 1 – 9 : 18
2.
rhnyhNkhdpd; ePjpnkhopfs;
10 : 1 – 22 : 16
3
Qhdpapd; thh;j;ijfs;
22 : 17 – 24 : 22
4
Qhdpapd; thh;j;ijfs;
24 : 23 – 34
5
rhnyhNkhdpd; ePjpnkhopfspypUe;J vNrf;fpahtpd; vOj;jh;fs; njhFj;jit MFk;
25 : 1 – 29 : 27
6.
m$hpd; thh;j;ijfs;
30 : 1 – 33
7.
NyKNtypd; thh;j;ijfs;
31 : 1 – 31
ePjpnkhopapd; fUg;nghUs;
 
                fh;j;jUf;Fg; gag;gLjNy Qhdj;jpd; Muk;gk; (9 : 10).
ePjpnkhopapd; Nghjidfs;
 
                ePjpnkhopfs; ,isQh;fSf;F mDjpd tho;f;ifapy; Qhdj;jpd; Kf;fpaj;Jtj;ijj; njhptpg;gjpd; Nehf;fj;NjhL vOjg;gl;bUf;fpwJ.  ,J ,isQh;fSf;F mth;fSila tho;f;ifia elj;Jtjw;Fhpa jpwikfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F cjtp nra;fpwJ.  ePjpnkhopfspd; G];jfk; tho;f;ifapd; eilKiwf;Fs;s NtWghLfisf; $WfpwJ.  Kf;fpakhf NtWghLfisg; gw;wpf; $Wfpw thh;j;ijfs; gpd;tUkhW:
           Njtd;                              –       kdpjd;
           Qhdk;                             –       Ngij
           ePjp                                       –       Jd;khh;f;fk;
           ey;yJ                              –       nfl;lJ
           [Ptd;                              –       kuzk;
           nropg;G                          –       Vo;ik
           fdk;                               –       fdtPdk;
           epiytukhdJ                      –       epiyaw;wJ
           cz;ik                              –       ngha;
           RWRWg;Gs;std;               –       Nrhk;Ngwp
           ez;gd;                            –       giftd;
           kdj;njspT                       –       kdf;Fog;gk;
           ey;nyhOf;fKs;std     ;       –       kjpNflha; elf;fpwtd;
           rkhjhdk;                         –       nfh^uk;
           ed;elj;ij                 –       elj;ijNfL
                MfNt> ePjpnkhopfis xU egh; thrpf;Fk;nghOJ> ,g;gbg;gl;l tho;f;iff; nfhs;iffspd; %yk; mth; Gj;Jzh;r;rp milfpwhh;.  vJ rhp> vJ jtW vd;gijAk; gw;wp mtuhy; Ghpe;Jnfhs;s KbfpwJ.
a+j rKjhaj;jpy; ePjpnkhopfspd; gad;
 
                ePjpnkhopfspd; G];jfk; a+jh;fspd; kj;jpapy; Kf;fpakhd ,uz;L Nehf;fq;fSf;fhf gad;gLj;jg;gl;lJ.  Kjyhtjhf muritapy; ,isQh;fs; gbf;fTk;> vOjTk; fw;Wf;nfhLf;fg;gl;L jiyikj;Jtj;jpw;fj; Njitahd jpwikfisAk; a+j ,isQh;fs; ngw;Wf; nfhs;s cjtp nra;fpwJ  ,uz;lhtJ> ,J a+jh;fs; tPl;bNy gad;gLj;jg;gl;lJ.  jd; gps;isfSf;Ff; fw;Wf; nfhLg;gjw;Ff; FLk;gj;jpd; jfg;gdhh; nghWg;Gs;stuhfpwhh;. (1 : 8> 10> 15 @ 2 :1 @ 3 : 1> 21 @ 4 : 1> 10)  jfg;gdhUk; jhahUk; jq;fSila Foe;ijfSf;F fw;Wf; nfhLj;jhh;fs;  (1 : 8 @ 4 : 3 @ 6 : 20 @ 31 : 1> 26> 28). 
ePjpnkhopfspYs;s rpy fbdg; gFjpfs; – 26 : 4> 5
 
                a+j gz;bjh;fs; ePjpnkhopfs; 26 : 4 kw;Wk; 26 : 5 Mfpa ,U trdq;fSf;fpilNaahd NtWghl;ilf; Fwpj;Jr; rpy Nfs;tpfis vOg;gpdhh;fs;.
                ,e;j ,U trdq;fSf;FkpilNa ve;j NtWghLk; ,y;iy> Mdhy; mitfs; xd;Wf;nfhd;W vjphpilahf cs;sJ.  ,U nfhs;iffSk; Qhdkhf Njitahd ,lq;fspy; gad;gLj;j Ntz;Lk;.  rpy Neuq;fspy; %lDf;F Vw;wgb ehk; NgrhkypUg;gJ ey;yJ.  ,Ug;gpDk; rpy neuq;fspy; mtDila %lj;jdj;ij ehk; fbe;J nfhs;s Ntz;Lk;.
ePjpnkhopfspd; rpwg;gk;rq;fs;
 
 1. ePjpnkhopfs; RUf;fkhfTk;> Qhgfj;jpy; itf;ff; $bajhfTk; ,Uf;fpwJ.
 1. ePjpnkhopfs; vspjhf ,Ue;jhYk; Mo;e;j fUj;Jf;fisf; nfhz;lJ.
 1. ePjpnkhopfs; kpff; Fwpg;gplg;gl;ljhapUe;jhYk; nghJthdnjhd;whFk;.
 1. ePjpnkhopfs; nra;Asbfisg; Nghy njhFf;fg;gl;bUf;fpwJ.
 1. Ntjhfk mbg;gilapyhd ePjpnkhopfs; ek;Kila tho;f;ifiaf; Fwpj;j fz;Nzhl;lj;ij Ntjhfk ntspg;ghLfspd; thapyhf tbfl;b Rj;jkhfj; je;Js;sJ.
ePjpnkhopfspd; tpsf;f Kiw (DBTS-,ypUe;J vLf;fg;gl;lJ)
 
 1. gonkhop ,yf;fpaj;jpd; jhf;fk; xt;nthU ePjpnkhopfisAk; tpsf;f cjTk;.
 1. ePjpnkhopfspd; G];jfk; VO ePjpnkhopfs; Gj;jfq;fspd; njhFg;ghapUg;gjhy; mjpYs;s xU ePjpnkhopia tpsf;Fk;NghJ> mJ cs;s njhFg;gpd; mbg;gilapy; tpsf;f Ntz;Lk;.
 1. ePjpnkhopfs; ,yf;fpaj; jd;ik cilajhy; mjd; ,yf;fpa tiff;Nfw;g tpsf;f Ntz;Lk;.
 1. ePjpnkhopfspd; nghJthd Nehf;fj;jpd; mbg;gilapYk; ePjpnkhopfspd; nghUs; mbg;gilapYk; xt;nthU ePjpnkhopfSk; tpsf;fg;gl Ntz;Lk;.
 1. ePjpnkhopfis tpsf;Ftjw;F jdpg;gl;l gFjpfspd; njspthd Fwpg;Gfs; cjtpahapUf;Fk;.
 1. Ntjhfkj;jpy; cs;s kw;w trdq;fs; mbg;gilapy; ePjpnkhopfspd; fbdkhd trdq;fis tpsf;f Ntz;Lk;.
 
 
 
eilKiw tho;Tf;fhd ePjpnkhopfs;
 
                vy;yh fpwp];jth;fSk; ePjpnkhopfspd; Gj;jfj;ijj; jpdKk;> rhpahf thrpf;f Ntz;Lk;.  mjd;%yk; mth;fSila tho;f;ifia ntw;wpahfTk; Mtpf;Fhpa KiwapYk; ew;jpwikfSlDk; tho ePjpnkhopfs; cjtp nra;Ak;.
ePjpnkhopfs; Gj;jfj;jpy; ,iwapay; mbg;gilahd Nfs;tpfs;        (8 : 30> 31)
 
                Nkw;Fwpg;gpl;l ,e;j ,uz;L trdq;fSk; mNefkhfTk;> mbf;fb Ntjj;ijg; gbf;fpwth;fshYk; jtwhfg; Ghpe;J nfhs;sg;gLfpwJ.  me;j ,U fUj;Jf;fshtd:
Kjy; fUj;J :        ,J Qhdj;ijg; gw;wpf; Fwpg;gpLfpwJ.
                        mNef gz;bjh;fs; ,e;jf; fUj;ij ek;Gfpwhh;fs;.
,uz;lhtJ fUj;J :  rpyh; jdpg;ngah; gpujpr;nrhy; “I” (ehd;) vd;w
                                thh;j;ij ,NaR fpwp];Jitg; gw;wp $WfpwJ                                          vdf; fUjpdh;.
ePjpnkhop 8 : 30> 31 trdq;fis tpsf;Fk; Kiw
 
                ,e;j ,uz;L fUj;Jf;fspy; vJ rhpahdJ?  ehk; ftdkhf Nrhjpj;jhy; ePjpnkhopfs; 8-k; mjpfhuj;jpYk;> ePjpnkhopfs; 4 : 7> 8-Yk; ePjpnkhopfs; 9 : 1 – 5YkpUe;J ehk; Ghpe;Jnfhs;tJ Qhdk; vd;gJ “MSikj; jd;ikAld;” $wg;gl;Ls;sJ.  ,ij vOjpath; Qhdk; vd;gij xU egiug; Nghy; Rl;bf; fhl;Lfpwhh;.  mNjhL eghpd; Fzeyd;fisAk; Qhdj;jpw;F xg;gpl;L vOjpapUf;fpwhh;.  mjdhy;jhd; mth; “Qhdk; NgRfpwJ” vd;W vOjpapUf;fpwhh;.  ,Ug;gpDk; ,e;j thf;fpaq;fspy; jdpg;gpujp chpr;nrhy; “ehd;” vd;w thh;j;ij kl;Lky;y mNjhL “mJ” vd;w thh;j;ijAk; (4 : 7> 8 @ 8 : 2 > 3 @ 9 : 1> 2 > 3) Qhdj;ijg; gw;wp $WfpwJ.
8 : 1
Qhdk; $g;gpLfpwjpy;iyNah . . .
rj;jkpLfpwjpy;iyNah?
8 : 2
ehw;re;jpfspYk; epw;fpwJ.
8 : 3
mJ rj;jkpLfpwJ.
8 : 4
. . .  rj;jk; $g;gpLfpwJ.
8 : 12
Qhdkhfpa ehd; tpNtfj;NjhNl thrk; gz;zp…….
8 : 17
ehd; rpNefpf;fpNwd;.
8 : 22
fh;j;jh; Mjpahff; nfhz;bUe;jhh; (Qhdk;)
8 : 23
ehd; (Qhdk;) . . .
8 : 30
ehd; (Qhdk;) mth; mUNf ,Ue;Njd;.
9 : 1
Qhdk; jd; tPl;ilf; fl;Lk;
9 : 2
mJ Ngh[dge;jpia Maj;jg;gLj;jp
                ePjpnkhopfis vOjpath; ‘Qhdk;’ vd;gij xU egUf;F xg;gpl;Ljhd; NgrpAs;shh; vd;gJ ekf;Fg; GhpfpwJ. Qhdk; egUf;F xg;gplg;gl;Ls;sNj jtpu> mJ ve;j jdpg;gl;l egiuAk; Fwpg;gpl;Lf; $wtpy;iy vd;gijf; ftdpf;fTk;.  mjdhy;jhd;> mth; jdpg;ngah; chpr;nrhy; “ehd;> mJ> mJf;F” vd;gjhd thh;j;ijfis Qhdj;jpw;F khwp> khwp  gad;gLj;jpapUf;fpwhh;.
                ‘ehd;;’ vd;w jdpg;ngah; chpr;nrhy; ,NaRitg; gw;wpf; $wpapUe;jhy; mts; (m) mJ vd;w thh;j;ijfs; gad;gLj;jpapUf;f KbahJ.  gpujpr;nrhy; “mth;” vd;w thh;j;ijjhd; ,NaRTf;Fg; nghUj;jkhdJ.  ,jpy; ‘mJ’ vd;w m/wpiz thh;j;ijfs; 8-k; mjpfhuj;jpy; 2> 3  Mfpa trdq;fspy; gad;gLj;jg;gl;bUg;gjhy; “ehd;” (t: 30> 31) vd;fpw thh;j;ij “Qhdk;” vd;w thh;j;ijiag; gw;wp kl;Lk; $WfpwJ.  Mq;fpy nkhopapy; Qhdk; vd;w thh;j;ij ngz;ghy; ,dj;ijr; (She – mts;) rhh;e;J Fwpg;gpLfpwJ. 
                kw;w nkhopfspy; Qhdk; “mJ” vd;w thh;j;ijNahL   fhzg;gLfpwJ.  “mJ” (Qhdk;) vd;gJ m/wpiz ghy; ,dj;ijr; rhh;e;jJ.  Mdhy;> Qhdk; vd;gJ Mz;ghy; ,dj;ijr; rhh;e;jjhff; $wg;gltpy;iy.  Mz;ghiyf; Fwpg;gplhjjhy; ,J ,NaRitf; Fwpg;gpl tha;g;gpy;iy vd gy mwpQh;fs; fUJfpd;wdh;.
KbT
 
                ePjp. 4 : 7> 8 @ 8 : 1 – 36 @ 9 : 1 – 5 –d;gb “Qhdk;” vd;w thh;j;ij Ngr;Rnkhopapy; “ehd;” vd;w gpujp chpr;nrhy;yhf Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ.  vdNt> “ehd;” vd;w thh;j;ij ,NaR fpwp];Jitg; gw;wpf; Fwpg;gpltpy;iy.  MfNt> Kjy; fUj;J rhpahf ,Uf;f tha;g;Gs;sJ. 
 
gpurq;fp
 
                vgpnua jiyg;gpy; “Nfhnfnyl;” (nghUs; $l;lj;jpw;F midtiuAk; Nrh;;j;J miog;gth;).  ,J fpNuf;f nkhopapy; vf;yprpah];l]; (Ekklesiastes) (nghUs; : $l;lj;ijr; Nrh;g;gth;).  ,e;jf; fpNuf;f thh;j;ijapypUe;J Mq;fpy thh;j;ij (“Ecclesiastes”)  fpilf;fpwJ  yj;jPd; nkhopapy; “ypgh; vf;yPrpah];l];” vd;W ngah; ngWfpwJ.  vspa mh;j;jj;jpy; “Nfhnfnyl;” vd;gJ “gpurq;fp” vd;W nghUs;gLk;.
vOj;jhsh;
 
                tof;fkhf “gpurq;fp” Gj;jfj;jpw;F rhnyhNkhd; vOj;jhsh; Mthh; vd;gJ Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. Mdhy; rpy Ntjg; gz;bjh;fs; (Franz Delitzsch – Ntjg;gz;bjh;) ,e;jg; Gj;jfk; ghgpNyhd; rpiwapUg;G fhyj;jpw;Fg;gpd; vOjg;gl;ljhf ,Uf;fyhk; vdf; fUJfpwhh;.  mth; $wpaJ nkhop gad;ghl;il mbg;gilahff; nfhz;Ls;sJ.  fhuzk; ,e;jg; Gj;jfk; rpy mukpa thh;j;ijfisf; nfhz;Ls;sJ.  ,e;j muhkpaf; nfhs;iffspd;gb> Ntjg; gz;bjh;fs; fPo;fhZk;gb gjpyspg;gh;.  ,e;j muhkpa thh;j;ijfs; cz;ikahf ngdpf;fpa nkhop te;j thh;j;ijfs;.  vdNt ,e;jg; Gj;jfk; fp.K. 930-y; rhnyhNkhdhy; vOjg;gl;bUf;fpwJ vdyhk;.  rhnyhNkhd; jhd; ,jd; Mrphpah; vd;gjw;Fr; rpy fhuzq;fs; cs;sd.  mit gpd;tUkhW:
 1. 1 : 1-y; gpurq;fp (Qohelet – Nfhnfnyl;) vUrNyik Mz;l jhtPjpd; Fkhud; vdf; Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ.
 1. rhnyhNkhd; vUrNykpy; fw;gpj;jth;fSf;Fs;Ns kpFe;j Qhdk; gilj;jtuhapUe;jhh; vd;gjhy; ,th;jhd; vOjpatuhfTk; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ kpfTk; nghUj;jkhdJ (1 : 16 @ 1 ,uh[h. 4 : 29> 30)..
 1. “fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy;” (3 : 14@ 5 : 7> 7 : 18 @ 8 : 12-13 @ 12 : 13) vd;w fl;lisahdJ ePjpnkhopfs; Gj;jfj;jpy; (ePjp. 1 : 7) c;s;s fUj;jpw;Fk; ,izahf cs;sJ.
 1. rhnyhNkhd;jhd; ,jd; vOj;jhsh; vd;gjw;F a+j mwpQh;fs; kpFe;j MjuT mspf;fpwhh;fs;. 
 1. Y}jhpd; (Luther) fhyk; tiuapYk; rhnyhNkhd; ‘gpurq;fp’ Gj;jfj;jpd; vOj;jhsh; vd fpwp];jt ghuk;ghpak; gykhff; fUjpaJ.
                ,g;gbg;gl;l fhuzq;fshy; gpurq;fp Gj;jfk; rhnyhNkhdhy; vOjg;gl;lJ vd;gJ cWjpahfpwJ.
tuyhw;W Nehf;fk;
 
                rhnyhNkhd; QhdKs;s uh[hthff; fhzg;gl;lhh;.  cyfj;jpd; vy;yhf; fhhpaq;fisAk; Muha;e;J mwpfpwtuhfTk; fhzg;gl;lhh;.  jd; fhyj;jpy; mNefkhd fhhpaq;fis rhjpj;jhh;.  vLj;Jf;fhl;lhf:
 • fl;blg; gzpfspd; tphpthf;fk; (2 : 4 – 6)
 • Vuhskhd gzpahsh;fs; (2 : 7)
 • xg;gplg;gl Kbahj nry;tk; (2 : 8)
                ,itfs; vy;yhtw;iwAk; jd;Dila tho;f;ifapy; rhnyhNkhd; ngw;Wf; nfhz;bUe;jhYk; jd;Dila tho;f;ifapy; cz;ikahd jpUg;jpia mtuhy; fz;Lnfhs;s Kbatpy;iy.  vdNt> mth; tho;tpd; Nehf;fj;ijAk;> mh;j;jj;ijAk; gw;wp Muha;e;jhh;.  mtUila Muha;r;rpapd; tpisthf mth; vy;yhtw;iwAk; tho;tpy; kdpjd; rhjpf;fpd;w vy;yhk; “mh;j;jkw;wJ” vd;W fz;lwpe;jhh;.  mth; gpurq;fp 11 : 9> 10 kw;Wk; 12 : 1 – 14> Kf;fpakhf 12 : 13> 14-y; mjd; Kbitf; nfhz;L tUfpwhh;.  Mk;. cz;ikahd tho;tpd; Nehf;fk; “fh;j;jUf;Fg; gag;gLjypYk;> mtUila fl;lisfisf; iff;nfhs;SjypYk; ,Ue;Jjhd; cz;ikahd tho;tpd; Nehf;fj;ijg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;” (12 : 13> 14).
khia vd;w thh;j;ij
 
                khia” vd;w thh;j;ij vgpnua nkhopapy; “hebel” (fpgy;) vd;w thh;j;ijapd; nkhop ngah;g;ghFk;.  “Hebel” vd;w thh;j;ijapd; mh;j;jk; “Rthrp” (m) “ePuhtp”.  ‘Rthrpf;Fk; fhw;W’.  ,J epr;rakw;w tho;f;if.  cyfg; nghUl;fspd; epr;rakw;w jd;ikiaAk; Fwpf;Fk;.  vdNt (fpgy;) “hebel” vd;w thh;j;ijapd; mh;j;jk; Gjph; vdg;gLk;.  mjhtJ tho;T vd;gJ xU GjpuhFk;.  MapDk; Mq;fpy iggpspy; (KJV) hebel vd;w thh;j;ijapd; nkhop ngah;g;G khia “mh;j;jkw;wJ” vd;w mh;j;jj;Jld; nkhop ngah;f;fg;gl;bUf;fpwJ.  vg;gbahapDk;> gpurq;fp   Gj;jfj;ij vOjpatUf;F ‘tho;f;if’ vd;gJ mh;j;jkw;wjhfTk; Mdhy; KOtJk; Gjph; epiwe;jjhfTk; fhz;fpwhh;.
                fpNuf;f nrg;Jtrpe;J nkhop ngah;g;gpy; gpurq;fp G];jfj;jpy; cs;s fpgy; (hebel) vd;w thh;j;ij ‘ntWik’> ‘gadw;wJ’ (m) Nehf;fkw;wJ vd;Dk; fUj;jpy; nkhop ngah;f;fg;gl;Ls;sJ.
                mjhtJ Mq;fpy nkhopngah;g;G vJTNk (hebel) vd;w thh;j;ijapd; rhpahd nghUisj; njspTgLj;jhkypUg;gpDk;> ,e;j thh;j;ijapy; kpfr; rhpahdfUj;J vJntdpy; “Ghpe;J nfhs;s ,ayhjJ” (incomprehensible) (m) ,jw;F xj;j Gjph; (m) kiwnghUs; vd;gjhFk;.  vdpDk;> ,e;j thh;j;ijfSk;$l ‘`pgy;’ vd;w thh;j;ijapd; cl;nghUisAk; mjd; Nehf;fj;ijAk; njspTgLj;j ,aytpy;iy.  MfNtjhd;>  gpurq;fp 2 : 17-y; gpurq;fp ,e;j tho;f;if vdf;F khiaAk;> kdJf;Fr; rQ;ryKkhapUf;fpwJ vd;Wk; $Wfpwhh;.  vdNt> ehk; tho;f;if vd;gJ Ghpe;J nfhs;tJ “fbdkhdJ”@ Vd; mijtpl  fbdkhdJ vd;Nw $wyhk;.  kdpjdpd; tPo;r;rpapdhy; (ghtj;jpdhy;) tho;f;ifapd; f\;lq;fspYk;> Vw;w ,wf;fq;fSk;    epiyaw;w kdpjDf;F Ghpe;Jnfhs;s ,ayhjJk; Gjph; epiwe;jjhfTk; cs;sJ.  ,e;j kdpjdpd; ,f;fl;lhd epiy tho;f;ifapd; mh;j;jj;ijAk;> Nehf;fj;ijAk; NjLfpw gpurq;fpf;F Vkhw;wj;ijf; nfhz;L tUfpwJ.  tho;f;ifapy; rpwg;G epiyia mila Kaw;rpj;j gpurq;fp ,Wjpapy; vjph;ghh;g;gpy; Njhy;tpaile;j kdpjdhf Njt jpl;lq;fisg; Ghpe;Jnfhs;s KbahJ vd czUfpwhd;.  MfNt> gpurq;fp tho;f;if “khia” epiwe;jJ vd;Wk; “kjpg;gw;wJ” vd;Wk; $Wfpwhd;.  gpurq;fpapd; nghJthd fUj;jpy; tho;f;if vd;gJ mh;j;jkw;wjhf fhzg;gLfpwJ.  Mdhy; ,e;jf; fUj;jhdJ tho;f;ifiaf; Fwpj;j NtW rpy Nfs;tpfis vOg;Gfpd;wJ.
                tho;f;if mh;j;jkw;wJ vdpy; gpurq;fp G];jfj;jpd; filrp gFjpapy; cs;s Neh;Kiw mwpTiufis vg;gb ehk; xUq;fpize;J Ghpe;J nfhs;s KbAk;?  gpurq;fp G];jfj;jpd; ,e;jf; filrpg; gFjpapy; Mz;lthpd; MrPh;thjq;fis ehk; kfpo;r;rpAld; mDgtpf;f ekf;F mwpTiu $Wfpwhh; (2 : 24 @ 3 : 12> 22 @ 5 : 17> 18 @8 : 15@ 9 : 7 – 10)  czT> jz;zPh;> Ntiy> IRthpak;> nrhj;Jf;fs;> jpUkz tho;T> thypgk; KjypaitfNs ,e;j MrPh;thjq;fshFk;.
                Qhdk; vd;gJ tho;f;ifapd; vy;yhg; gpur;rpidfSf;Fk; rh;t rQ;rPtp  (rh;t Nuhf epthuzp) MfhJ.  vdpDk;> tho;f;ifapd; mNef gpur;ridfSf;F QhdNk jPh;T nfhLf;Fnkd gpurq;fp typAWj;Jfpwhd; (2 : 13 @ 4 : 13 @ 7 : 11-12> 19 @ 9 : 13 – 18).  ,e;j Neh;Kiw MNyhrid tho;f;ifapy; VNjh xU kjpg;G ,Uf;fpwnjd;w fUj;Jf;F ,lkspf;fpwJ.  Mk;> NjtDila trdj;jpd;gbAk;> mtUila topelj;Jjypd;gbAk; ehk; tho;e;jhy; tho;f;if “mh;j;jKs;sJ” jhd;. Ntj Gj;jfj;jpy; ntspg;gLj;jg;gl;Ls;s fh;j;jUila rpj;jj;ij ehk; nra;Ak;NghJ> ekJ tho;f;if mh;j;jKilajhf tpsq;FfpwJ.
                vOjg;gl;l NjtDila thh;j;ijapd;gb ehk; nra;Ak;NghJjhd;> ekJ tho;T KO kjpg;igg; ngWfpwJ.
gpurq;fp G];jfj;jpd; ml;ltiz  
 
 • epiyaw;w kdpjDf;Fk; cyf elg;GfSf;Fk; ,ilNa cs;s NtWghLfs; (1 : 1 – 11).
 • vjph;ghh;f;Fk; rhjidia mila jtWk; epue;jukw;w kdpjdpd; epiy (1 : 12 – 6 : 9).
 1. a) kdpjr; rhjidapd; FiwTgLjy; (1 : 12 : 2 : 26)
 2. b) Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;Fs;shf rhjpf;fj; jtWjy; (3 : 1 – 23)
 3. c) tho;f;ifapd; fbdkhd Neuq;fspy; epiy ,oj;jy; (4:1 – 16)
 4. d) IRthpaj;jpd; kjpg;ig milaj; jtWjy; (5 : 1 – 6 : 9).
 1. fhyq;fis mwpe;J nfhs;s ,ayhj epue;jukw;w kdpjdpd; epiy (6 : 10 – 11 : 6)
 1. Njtdpd; jpl;lj;ij mwpe;Jnfhs;s Kbahj kdpjdpd; epiy (6 :10 – 8 : 17)
 2. flTspd; vjph;fhyj; jpl;lj;ij mwpa ,ayhj kdpjdpd; epiy (9 : 1 – 11 : 6).
 1. Njt gaj;Jld; kdpjd; tho;e;J kfpo ,Wjp mwpTiu (11 : 7 – 12 : 14).
cd;djg;ghl;L
 
jiyg;G
 
                vgpnua jiyg;gpy; “rph;f]phPk;” (Sir hassirim) vd;Dk; fpNuf;f nkhopapy; cd;djg;ghl;bw;F “Ma;];kh Map];Nkld;” vd;Wk; yj;jPd; nkhopapy; “ypgh; fhz;brk; fhd;bNfhuk;” vdg;gLk; ,jd; jkpo; mh;j;jk; “cd;djg;ghl;bd; G];jfk;” vd;Dk; ngah;ngWk;.  ,Ug;gpDk;  Mq;fpy nkhopapy; “rhnyhNkhdpd; ghl;L” v;dW jiyg;gplg;gl;bUf;fpwJ.
vOj;jhsh;
 
                nghJthf rhnyhNkhd; jhd; ,ij vOjpath; vd;gJ Vw;Wf; nfhs;sj;jf;fJ.  mth; fp.K. 971 – 931 ,itfSf;fpilapy; vOjpapUf;fpwhh;.  ,Ug;gpDk; rhnyhNkhd; jhd; ,ij vOjpdhh; vd;gjw;Fr; rpyh; vjph; fUj;Jf;fisAk; njhptpj;Js;sdh;.  Mdhy;> fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s fhuzq;fs; rhnyhNkhd;jhd; vOjpapUf;f Ntz;Lk; vd;w fUj;jpw;F tY Nrh;f;fpwJ.
 1. cd;djg;ghl;L G];jfj;jpd; Kjy; mjpfhuk; Kjy; trdk; ,e;jf; fUj;jpw;F xj;jpUf;fpwJ.
 1. rhnyhNkhdpd; ngah; ,e;j trdq;fspy; Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ (1 : 5 @ 3 : 7> 9> 11 @ 8 : 11 – 12).
 • rhnyhNkhd; mNef ePjpnkhopfisAk;> ghl;LfisAk; vOjpdjhy; (1 ,uh[h. 4 : 32) mNefkhf cd;djg;ghl;L $l mitfspy; xd;whf ,Uf;fyhk;.
cd;djg;ghl;L Gj;jfj;ijf; Fwpj;j fUj;Jf;fs;
 
                mNef Ntj gz;bjh;fs; cd;djg;ghl;L xU “md;gpd; ,yf;fpak;” vd;w fUj;ij Vw;Wf; nfhs;fpd;wdh;.  me;j “md;G” vjidg; gw;wpaJ vd;gJ Fwpj;J Ntj gz;bjh;fs; gy;NtW fUj;Jf; nfhz;Ls;sdh;.  vdNt> cd;djg;ghl;ilg; gw;wp mNef fUj;Jf;fs; cs;sd.  ,q;Nf RUf;fkhf me;jf; fUj;Jf;fisg; gw;wpg; ghh;g;Nghk;.
fUj;J 1 : ,];uNtypd; Nky; Mz;lthpd; md;G
 
                ,J ,e;jg; Gj;jfj;jpd; tof;fkhd nkhop ngah;g;ghFk;.  ,e;jg; Gj;jfk; Mtpf;Fhpa mh;j;jq;fisf; nfhz;ljhf tpsq;ftpy;iy vd;W rpy a+j gz;bjh;fs; epidj;jgbahy; mth;fs; cd;djg;ghl;bd; Mo;e;j mh;j;jj;jpd;gb “,];uNtypd;Nky; Mz;lthpd; md;G” vdf; fUjpdh;.
                Mdhy;> mNef Ntjg;gz;bjh;fs; ,e;jf; fUj;ij Vw;Wf; nfhs;stpy;iy  mth;fs; ,e;jg; Gj;jfk; xU ey;y fztd; kidtpf;F ,ilNa cs;s cyf el;Gwitf; Fwpf;fpwJ vd;Wk; Fwpg;ghf rhnyhNkhDf;Fk;> #ykpj;jpahSf;FkpilNa cs;s md;igg; gw;wpf; $WfpwNjay;yhky; NjtDf;Fk; ,];uNtyUf;Fk; ,ilNa cs;s el;igg; gw;wp my;y vd;W $Wfpwhh;fs;.  MfNt> gy Ntj gz;bjh;fs; ,e;jf; fUj;ij Vw;Wf;nfhs;stpy;iy.
fUj;J 2 : rigNahL Njtdpd; md;G
 
                ,e;jf; fUj;J Kjy; fUj;ij rw;W khw;wpaikj;J mike;jjhFk;.  ,e;jf; fUj;jpd;gb cd;djg;ghl;L fpwp];JTf;Fk;> rigf;FkpilNa cs;s md;ig tpsf;FfpwJ vd;W $WfpwJ.  mNef gz;bjh;fs; ,e;jf; fUj;ijAk; Vw;f kWj;jhh;fs;.  mth;fs; kWg;gjpd; fhuzk; gpd;tUkhW:
 1. cd;djg;ghl;L FLk;gj;jpy; cs;s jiytDf;Fk;> jiytpf;FkpilNaahd J}a el;ig tpsf;FfpwJ.
 1. rhnyhNkhd;> #Nykpj;jpahs; ,UtUila ngah;fs; njspthff; Fwpf;fg;gl;bUg;gjhy; ,J ,th;fs; ,UtUf;FkpilNaahd md;Ng MFk; vd;W $Wfpwhh;fs; (fpwp];JTk; rigiaAk; gw;wpaJ my;y).
 • gioa Vw;ghl;by; rigiaf; Fwpj;j fUj;Jj; njspT ve;j vOj;jhsh;fSf;Fk; fhzg;gltpy;iy fpwp];J kl;Lk; Gjpa Vw;ghl;by; Kjy; KjyhtJ rigiag; gw;wp ntspapl;lth; (kj;. 16 : 18)
 1. rhnyhNkhd; gioa Vw;ghl;bd; vOj;jhsuhapUe;jhYk; mth; xU jPh;f;fjhprp my;y Mdhy; xU uh[h khj;jpuNk. vdNt> mth; rigiag; gw;wpf; Fwpg;gpl;bUf;f KbahJ.
 1. Gjpa Vw;ghl;L rigiag; gw;wpa fUj;Jf;fs; gioa Vw;ghl;bd; vOj;jhsuhfpa rhnyhNkhDf;F ,y;yhkypUe;jjhy; mth; fpwp];JTf;Fk;> rigf;Fk; ,ilNa cs;s md;igg; gw;wp vOjpapUf;f KbahJ.
                ,t;tpjkhd fhuzq;fshy; mNef Ntj gz;bjh;fs; ,e;j ,uz;lhk; fUj;Jf;F kWg;G njhptpf;fpwhh;fs;.
fUj;J 3 : jpUkz itgtj;jpd; ghl;L
 
                ,e;jf; fUj;J Nkw;Fwpg;gpl;l kw;w ,uz;L fUj;Jf;fSf;Fk; khwhf cs;sJ.  ,e;jf; fUj;jpd; mbg;gilapy; cd;djg;ghl;L md;gpd; ,yf;fpa ghl;Lfspd; njhFg;ghFk;.  MfNt> ,e;jg; Gj;jfk; jpUkz itgtq;fspd; njhFg;ghf (m) a+jh;fspd; jpUkz tpohtpw;fhf ,aw;wg;gl;ljhapUf;fyhk; vd;W $WfpwJ.  mjw;Fhpa fhuzq;fs; gpd;tUkhW:
 1. a+jh;fspd; jpUkzk; Fiwe;jJ 7 ehl;fshtJ nfhz;lhlg;gLk;.
 1. jpUkz itgtj;jpd;NghJ a+jh;fs; ghly;fisg; ghb kzkfidAk;> kzkfisAk; tho;j;JtJ tof;fk;.
 • MfNt> cd;djg;ghl;L ,e;jtpj jpUkz itgt rkaq;fspy; ghlg;;gl;l ghly;fspy; xd;whf ,Uf;fyhk;.
                MfNt gy rpwe;j Ntjg;gz;bjh;fs; fdKs;sJk;> J}aJkhd (vgp. 13 : 4) fh;j;juhy; jPh;khdpf;fg;gl;l jpUkzj;jpw;F xg;gpl;L ,g;ghliyf; $Wfpwhh;fs;.
eilKiwg;gLj;j Ntz;baJ
 
                ,e;j cd;djg;ghl;bd; Gj;jfk; vg;gb xU jpUkz tho;tpy; ,U egUf;fpilNaahd md;igg; gw;wp tpsf;FfpwNjh mJNghy ehKk; rigapy; jpUkzkhd GJ ,y;yw tho;tpy; ,ize;jpUf;fpwth;fSld; ,e;jg; Gj;jfj;ij thrpf;ff; $w Ntz;Lk;.  ,e;jg; Gj;jfk; vg;gb xU egh; jd;Dila fztd; (m) kidtpapdplj;jpy; md;ghapUf;f Ntz;Lk; vd;gijg; gw;wpa rpwe;j ey;y mwpTiufisf; nfhLf;fpwJ.
                ,g;gbg;gl;l md;G FLk;g tho;f;ifia re;Njh\khfTk;> ey;y fdp juf;$bajhfTk; khw;WfpwJ
cd;djg;ghl;bd; RUf;fTiu
 
 • Kd;Diu – 1 : 1
 • jd;Dila Vf;fj;ijAk;> ghJfhg;gw;w epiyiaAk; mNjhL Gfo;e;Jk; ghLjy; – 1 : 2 – 11
 • Mo;e;j md;gpd; tsh;r;rp – 1 : 12 – 3 : 5
 • kz tho;T nfhz;lhl;lk; – 3 : 6 – 5 : 1
 1. m) kz ehspd; tuT – 3 : 6 – 11
 2. kz ehspd; ,uT – 4 : 1 – 5 : 1
 1. jpUkz tho;tpd; Kjph;r;rp – 5 : 2 – 8 : 4
 1. ,aw;ifahd md;gpd; cWjp – 8 : 5 – 7
 1. KbTiu – 8 : 8 – 14
Fwpg;G : ,e;jg; ghly; Gj;jfq;fis ,e;jg; ghlj;Jld; ,uz;L KiwahtJ gbf;f Ntz;Lk;.  cq;fSf;F VjhfpYk; re;Njfq;fs; Nfs;tpfs; ,Uf;Fkhdhy;> CALS-f;F njspthff cq;fs; ngah; kw;Wk; gjpT vz;Zld; vOjp mDg;Gq;fs;.